Curs intensiu d’estiu

Llengua anglesa nivell A2 – B1 (40 h)

27 anys d’experiència ensenyant idiomes!

Curs intensiu d’estiu de llengua anglesa

Nivell A2 – B1 (40 h)

HORARIS

De dilluns a divendres de 9 h a 11 h

Grups reduïts de fins a 4 persones!

matrícula

Opció d’apuntar-te cada dilluns:
Des del 05/07 fins al 16/08

Setmanes*

1

2

3

4

5

6

7

8

Dies

05/07

12/07

19/07

26/07

02/08

09/08

16/08

23/08

*El mínim de setmanes per apuntar-se són 2 i el màxim 4.

metodologia

El curs s’adreça als estudiants amb un nivell mínim d’A1-A2 d’anglès que volen ampliar i consolidar coneixements. Segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües els usuaris amb aquests nivells es poden comunicar de manera gairebé independent en situacions quotidianes sobre temes familiars, utilitzant vocabulari i estructures gramaticals de nivell mitjà.

El MCER descriu cada nivell a través de l’assoliment d’unes competències de cada àrea (escoltar, llegir, parlar i escriure), però és necessari tenir uns certs coneixements de gramàtica i vocabulari per tal de poder-les aconseguir.

Amb concordança amb tot això, s’han identificat i perseguit els macro-objectius següents:

Reading

Listening

Writing

Speaking

Vocabulary

Grammar

  • Reading: entendre el contingut general i captar informació rellevant de textos senzills sobre situacions d’oci, estudis o feina. Poder comprendre textos de llibres, diaris, correus electrònics, instruccions, etc.
  • Listening: entendre converses curtes en un registre estàndard sobre temes del dia a dia i captar frases i expressions típiques. Ser capaç d’entendre informació i indicacions senzilles, així com descripcions de persones i llocs.
  • Writing: ser capaç d’escriure textos senzills sobre temes generals, així com cartes o correus electrònics. Poder elaborar textos amb una certa coherència i organització.
  • Speaking: ser capaç d’establir un contacte social i participar en interaccions quotidianes. Poder descriure anècdotes i desitjos, així com donar opinions i explicar plans.
  • Vocabulary: tenir el vocabulari suficient per poder assolir amb facilitat totes les habilitats anteriors. Vocabulari relacionat amb temes del dia a dia.
  • Grammar: morfologia verbal intermèdia, primer i segon condicional, comparatius i superlatius, connectors, graus de l’adjectiu, adverbis de freqüència, pronoms indefinits. Ser capaç d’utilitzar correctament els continguts mencionats per tal de poder assolir les habilitats anteriors.

PREUS

Sense chatters

2 setmanes: 226 €

4 setmanes: 370 €

Apunta't
amb chatters des de…*

2 setmanes: 266 €

4 setmanes: 445 €

Apunta't

*Possibilitat de fer entre 1 h i 5 h a la setmana.

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona