CURS B2 ITALIÀ

27 anys d’experiència ensenyant idiomes!

OBJECTIU I Estructura del curs PROGRESSO 2021/2022

El curs s’adreça als estudiants que van acabar el curs SOGLIA o que tenen un nivell B1 i que vulguin assolir el següent nivell (B2) del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

El progrés, en comparació amb el B1, es manifesta bàsicament mitjançant una major capacitat d’interacció adequada al context, amb una major naturalitat i fluïdesa, major capacitat per gestionar la conversa i sobretot una bona precisió tant en les eleccions lèxiques com en l’ús d’estructures formals.

En el nivell post-intermedi, l’alumne desenvolupa competències centrades en tres focus: l’eficàcia de l’argumentació, una acció més articulada en la interacció social i un nou nivell de consciència lingüística, sociolingüística i pragmàtica. Més aviat articula una opinió sobre un tema d’actualitat, exposant el pros i contres de les diferents posicions; també és capaç d’interactuar amb relativa fluïdesa i espontaneïtat fins i tot en qüestions complexes, tant que la interacció amb un parlant nadiu es desenvolupa sense un esforç excessiu.

Ateses aquestes peculiaritats, s’han identificat i perseguit els macro-objectius següents en la selecció de textos així com en la preparació de les unitats:

• Ampliar i perfeccionar el vocabulari augmentant, tant en termes quantitatius com qualitatius, les àrees semàntiques de caràcter general vinculades als dominis públics i privats de nivell B1, així com enriquint el repertori de termes més específics i especialitzats de nous dominis vinculats a sectors particulars (per exemple, llengua de dret i llengua de l’art);

• Entendre gran part de la informació present en certs discursos, seguir fins i tot arguments complexos sempre que siguin familiars, entendre notícies i retransmissions de ràdio relacionades amb esdeveniments actuals, pel·lícules en llengua estàndard i textos escrits d’un cert tema de temàtica general procedents dels mitjans de comunicació – com ara articles i notícies o informes sobre temes d’actualitat en què l’autor expressa un punt de vista personal llegir textos narratius contemporanis;

• Explicar de forma articulada experiències i esdeveniments del passat, gestionant seqüències temporals complexes (per exemple, narrar la trama d’un llibre o una pel·lícula);

• Descriure situacions o personatges i exposar amb claredat i precisió diversos temes d’interès específics, inclosos els culturals (literatura, art, economia, etc.);

• Expressar clarament punts de vista que els donin suport amb explicacions i arguments adequats;

Des de mitjans del setembre fins mitjans de desembre 2021

Total: 36 hores

Test de revisió: abans de les vacances de Nadal

Grammatica

 • Uso dei tempi del passato:
  • passato prossimo, passato remoto, imperfetto, trapassato prossimo (ripasso).
  • verbi modali al passato prossimo vs imperfetto.
 • Pronomi (ripasso):
  • diretti e indiretti
  • personali
  • combinati
 • Congiuntivo:
  • presente (ripasso)
  • imperfetto
  • congiuntivo e connettivi: nonostante, a condizione che
  • congiuntivo e indefiniti: comunque tu la pensi, ovunque andasse
 • Periodo ipotetico della possibilitá
 • Concordanza (contemporaneitá) congiuntivo presente vs congiuntivo imperfetto
 • Forma passiva: esprimere
  obbligo/necessitá
 • Esprimere ipotesi: gerundio, con +
  nome che deriva dal verbo
 • Passato remoto, imperfetto e
  passato remoto (ripasso)
 • Infinito composto
 • Pronomi personali ci e ne (ripasso)
 • Verbi pronominali idiomatici: farcela,
  approfittarsene

Tematiche / Lessico

 • Luoghi comuni e stereotipi
 • Costumi, carattere, comportamenti
  italiani
 • Descrizione di monumenti e cittá
 • Cucina italiana
 • Ecologia e consumo, lessico dell’ambiente: inquinamento, gas di
  scarico…
 • Leggere e capire un articolo
 • Formulare regole ed esprimere
  obblighi
 • Esprimere ipotesi o condizioni poco probabili
 • Espressioni della lingua colloquiale
 • Verbi causativi in -izzare
 • Esprimere accordo/disaccordo, manifestare incredulitá, accettare il
  punto di vista dell’altro
 • Capire tesi, argomenti e controargomenti di un testo
 • Punteggiatura
 • Connettivi per articolare un discorso: in primo luogo, in conclusione
 • Immigrazione e lavoro
 • Cambiamenti sociali
 • Articoli giornalistici, giornali, interviste giornalistiche e televisive
 • Espressioni metaforiche: alla mano, un pezzo di pane
 • Mezzi di comunicazione: internet, televisione, radio, giornali, social media
 • Discutere di libri e letture

Des del gener fins a la primera setmana d’abril 2021

Total: 36 hores

Test de revisió: abans de Setmana Santa

Grammatica

 • Congiuntivo:
  • passato
  • presente vs passato
  • congiuntivo e interrogative indirette: mi chiedo se…
  • congiuntivo e superlativo relativo: è il compito piú difficile che una famiglia debba affrontare
  • che + congiuntivo vs di + infinito
  • trapassato
  • congiuntivo e interrogative indirette
  • concordanza indicativo/congiuntivo: contemporaneitá e posterioritá
 • Condizionale:
  • presente
  • passato
  • Gerundio semplice e composto
  • Preposizioni (ripasso)
  • Articoli determinativi con i nomi propri
  • Esprimere futuro nel passato
  • Pronome cui come complemento di specificazione

Tematiche / Lessico

 • Un poco di storia della cultura italiana
 • Premi nobel italiani
 • Patrimonio artistico e naturalistico italiano
 • Periodi storico-culturali: Barocco, Romanticismo…
 • Ambienti culturali: musica, letteratura…
 • Archeologia e grandi opere
 • Saggi e relazioni scritte/orali
 • Recensione letteraria
 • Segnali discorsivi per esemplificare, richiedere attenzione, esprimere sorpresa e attenuare la risposta
 • Parlare di gusti cinematografici: lessico del cinema
 • Scrivere la recensione di un film/opera teatrale
 • Discutere ed esprimere le proprie motivazioni
 • Consumi alimentari: tipologie di cibi, supermercati…
 • Aggettivi di quantitá
 • Espressioni di quantitá: nomi e verbi
des de mitjans d’abril fins al maig 2021
Total: 21 hores
 
Test oficial nivell B1: finals de maig

Grammatica

 • Periodo ipotetico: realtá, possibilitá, irrealtá
 • Futuro composto temporale e per fare previsioni
 • Verbo pensare e modi
 • Uso di tutti i tempi e modi verbali (ripasso)
 • Gerundio semplice vs composto (ripasso)
 • Usi dell’articolo: sintesi
 • Connettivi (ripasso)
 • Discorso indiretto
 • Si impersonale

Tematiche / Lessico

 • Fare ipotesi reali, possibili e irreali
 • Fare supposizioni su fatti passati
 • Connettivi per argomentare: é anche vero che, d’altra parte…
 • Espressioni idiomatiche legate al denaro: sbarcare il lunario, stringere la cinghia…
 • Aggettivo certo: diversi significati

Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona