Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

INFORMACIÓ DEL CURS I METODOLOGIA

El curs s’adreça als estudiants de nivell A1-A2 (principiant-elemental) que volen iniciar l’aprenentatge de l’idioma o que volen ampliar i consolidar coneixements. Segons el Marc Comú Europeu de Referència (MCER) per a les llengües, els usuaris amb aquests nivells es poden comunicar de manera gairebé independent en situacions quotidianes sobre temes familiars, utilitzant vocabulari i estructures gramaticals de nivell mitjà.

El MCER descriu cada nivell a través de l’assoliment d’unes competències de cada àrea (escoltar, llegir, parlar i escriure), però és necessari tenir uns certs coneixements de gramàtica i vocabulari per tal de poder-les aconseguir.

Amb concordança amb tot això, s’han identificat i perseguit els macro-objectius següents:

Llegir

Escoltar

Escriure

Parlar

Vocabulari

Gramàtica

  • Llegir: entendre el contingut general i captar informació rellevant de textos senzills sobre situacions d’oci, estudis o feina. Poder comprendre textos de llibres, diaris, correus electrònics, instruccions, etc.
  • Escoltar: entendre converses curtes en un registre estàndard sobre temes del dia a dia i captar frases i expressions típiques. Ser capaç d’entendre informació i indicacions senzilles, així com descripcions de persones i llocs.
  • Escriure: ser capaç d’escriure textos senzills sobre temes generals, així com cartes o correus electrònics. Poder elaborar textos amb una certa coherència i organització.
  • Parlar: ser capaç d’establir un contacte social i participar en interaccions quotidianes. Poder descriure anècdotes i desitjos, així com donar opinions i explicar plans.
  • Vocabulari: tenir el vocabulari suficient per poder assolir amb facilitat totes les habilitats anteriors. Vocabulari relacionat amb temes del dia a dia.
  • Gramàtica: morfologia verbal intermèdia, primer i segon condicional, comparatius i superlatius, connectors, graus de l’adjectiu, adverbis de freqüència, pronoms indefinits. Ser capaç d’utilitzar correctament els continguts mencionats per tal de poder assolir les habilitats anteriors.
Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat