Pl. Poeta Marquina, 5
17005, Girona

INFORMACIÓ DEL CURS I METODOLOGIA

El curs s’adreça als estudiants amb un nivell B1-B2 (intermedi-mitjà) que volen ampliar i consolidar coneixements. Segons el Marc Comú Europeu de referència per a les llengües els usuaris amb aquests nivells es poden comunicar amb parlants nadius sense problema. L’alumne amb aquests nivells també és capaç d’expressar i entendre idees complexes, i de parlar de manera detallada sobre certs temes, amb un molt bon ús de la gramàtica.

El MCER descriu cada nivell a través de l’assoliment d’unes competències de cada àrea (escoltar, llegir, parlar i escriure), però és necessari tenir uns certs coneixements de gramàtica i vocabulari per tal de poder-les aconseguir.

Amb concordança amb tot això, s’han identificat i perseguit els macro-objectius següents:

Llegir

Escoltar

Escriure

Parlar

Vocabulari

Gramàtica

  • Llegir: entendre textos llargs i complexos de caràcter literari o basats en fets. Ser capaç d’apreciar les diferències d’estil. També, comprendre articles d’especialitat i instruccions tècniques llargues, encara que no tinguin relació amb el camp d’especialitat personal.
  • Escoltar: comprendre programes de televisió i pel·lícules sense gaire esforç, com també, discursos llargs encara que no estiguin ben estructurats i que les relacions només siguin implícites.
  • Escriure: expressar-se mitjançant textos clars i ben estructurats, i desenvolupar el punt de vista personal amb una certa extensió. Ser capaç d’escriure sobre temes complexos en cartes, assajos o informes, i subratllar-ne els aspectes que es considerin més importants. Saber seleccionar l’estil apropiat en funció del lector a qui van adreçats els textos.
  • Parlar: Participar en tota mena de converses i discussions, i mostrar un bon ús d’expressions idiomàtiques i col·loquials. Ser capaç d’expressar-se amb fluïdesa i transmetre matisos subtils de significat amb precisió. En cas de dificultat, saber fer marxa enrere, reestructurar el discurs i corregir-lo de manera que els altres interlocutors difícilment se n’adonin.
  • Vocabulari: tenir el vocabulari suficient per poder assolir amb facilitat totes les habilitats anteriors. Ser capaç de trobar sinònims adequats i de tenir un bon domini dels col·loquis i expressions idiomàtiques.
  • Gramàtica: morfologia verbal completa, condicionals, discurs indirecte, veu passiva i verbs modals. Anar més enllà amb inversions i oracions de participi. Ser capaç d’utilitzar correctament els continguts mencionats per tal de poder assolir les habilitats anteriors.
Claudia: 609672912 info@acces.cat Dani: 634854600
609672912 info@acces.cat