Com es calcula la nota d’Accés?

La Prova d’Accés a la Universitat (PAU) té com a finalitat valorar els coneixements i les capacitats adquirides durant el dos cursos que dura el Batxillerat (tot i que també s’hi pot accedir des d’un Cicle Formatiu de Grau Superior o altres) i la capacitat per afrontar els ensenyaments universitaris als quals donarà pas. 

Dues fases: General i Específica

Per entendre com funcionen les ponderacions, primer de tot et volem explicar que aquesta prova s’estructura en dues fases: la Fase General i la Fase Específica. I en què consisteixen? La Fase General està formada per les assignatures obligatòries impartides durant el Batxillerat. I en la Fase Específica pots triar examinar-te de qualsevol de les matèries de modalitat de batxillerat (3 com a màxim). Aquesta última fase és optativa i serveix, bàsicament, per pujar nota. 

Com es calcula la nota d’accés a la Universitat?

La nota d’accés a la Universitat és el resultat obtingut a partir del 60% de la mitjana del Batxillerat i el 40% de la fase general de la selectivitat. La qualificació de la fase general es fa de la mateixa manera que tenim enteses les qualificacions habitualment: La mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis expressada amb valor numèric de 0 a 10. Aquesta fase es considerarà superada si obtens una nota igual o superior a 4, i La superació d’aquesta fase té una validesa indefinida.

I la Fase Específica? 

A la nota de la Fase General, se li sumen les dues millors qualificacions de les matèries de modalitat de la Fase Específica, sempre que les matèries escollides estiguin vinculades a la branca de coneixement del títol al qual vulguis accedir. És a dir, la qualificació obtinguda es multiplica pel paràmetre de ponderació corresponent (0,1 o 0,2) segons la matèria que la universitat en qüestió consideri més idònia per cursar el grau universitari. Dit d’una altra manera, cada universitat valorarà de maneres diferents una asignatura o una altra. Per tant, si no saps de quina assignatura examinar-te, pregunta’t primer a quina universitat t’agradaria més estudiar.

Et deixem la taula de ponderacions del 2020: 

http://universitats.gencat.cat/web/.content/01_acces_i_admissio/preinscripcio/documentacio/Ponderacions-2020.pdf

Has de Preparar-te les PAU? Contacta’ns sense compromís!