Diferència: nota d’accés i admissió

Normalment sempre parlem de la nota d’accés, però saps que hi ha la nota d’accés i la nota d’admissió? I el més important, saps en què consisteix cadascuna d’elles?

La nota d’accés és la mitjana entre el Batxillerat (el 60% sobre el resultat final) i la fase general de les PAU (el 40% restant).

Nota d’accés = Nota Batxillerat * 0.6 + Nota fase general PAU * 0’4

La nota d’admissió (mínim de 5 punts i màxim de 14 punts) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de Batxillerat i la fase general, juntament amb les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderades segons el coeficient que li correspongui (0,1 o 0,2) que ha d’estar vinculat a la branca de coneixement del títol de grau al qual vulguis accedir. Dit d’una altra manera, la nota d’admissió és:

Nota d’admissió = Nota d’accés + a * M1 + b * M2

Dins la fòrmula entenem per M1, M2 les dues matèries superades en la fase específica que proporcionin millor nota d’admissió. Ja que sempre es tenen en compte aquelles assignatures més ben puntuades per fer la mitjana.

I per a, b els paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2). En les matèries de modalitat de la fase específica, la ponderació és igual a 0,1 en les assignatures que tinguin relació amb els estudis universitaris que es volen cursar, però les universitats poden augmentar aquest paràmetre fins a 0,2 en aquelles matèries que considerin que estan relacionades amb el Grau que hagis triat. Per això, si a l’hora de matricular-te de les específiques no tens clar quines, pregunta’t a quina Universitat vols estudiar i consulta les ponderacions!